Datum: Mei 2020

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
 • Client: elke particulier, elk bedrijf, elke instelling die bij Generational Wealth Builders een event boekt, een product koopt of dienst afneemt.
 • Coaching: een-op-een sessies tussen de cliënt en een teamlid van Generational Wealth Builders.
 • Generational Wealth Builders (GWB): Generational Wealth Builders is een handelsnaam van Mend Marketing ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52194841.
  GWB Programma: een online abonneeservice waarin advies wordt gegeven over investeren in vastgoed, commodities, beleggen, bedrijven en meer.
 • Website: website van Generational Wealth Builders; www.genwb.nl en www.genwb.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Generational Wealth Builders zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door deelname aan een Event, afname van Producten of Diensten aanvaardt de Client de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Generational Wealth Builders wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Client, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Generational Wealth Builders en Client zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijv e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Generational Wealth Builders een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Generational Wealth Builders en Client het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Betaling

Betaling van het verschuldigde bedrag vindt bij boeking plaats door middel van iDeal, Credit Card, PayPal of bankoverschrijving.

Artikel 4 – Gegevens client

4.1 Bij boekingen van Events dient uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang de volgende gegevens van de deelnemer(s), voor zover dit nog niet bij boeking is gedaan, aan Generational Wealth Builders te worden doorgegeven: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Indien deze gegevens niet tijdig worden doorgegeven kan dit resulteren in het niet verstrekken van het ticket. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting.
4.2 Bij boekingen van Producten en/of Diensten is de afname persoonlijk en niet overdraagbaar aan een derden zonder uitdrukkelijke toestemming Generational Wealth Builders.

Artikel 5 – Toegang

5.1 Tickets van Events mogen alleen worden doorverkocht tegen de huidige, volledige prijs gevraagd door Generational Wealth Builders (beschikbaar op aanvraag). Indien dit wordt nagelaten kan dit erin resulteren dat er geen toegang tot het Event wordt verleend.
5.2 Toegang tot het GWB Programma is alleen op naam en persoonlijk. Het is niet toegestaan de inloggegevens te delen, gratis dan wel tegen betaling.

Artikel 6 – Verhindering/annulering

De aankoopbedragen voor Events, Producten en Diensten zijn niet restitueerbaar. De Client ontvangt in alle gevallen een voucher welke ingewisseld kan worden tegen de daartoe beschikbare Producten of Diensten van Generational Wealth Builders.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een Event, Product of Dienst niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dit voor Generational Wealth Builders als overmacht. Indien een Event wordt verplaatst dan wordt het ticket overgezet naar de nieuwe datum. Indien het event wordt geannuleerd, wordt het factuurbedrag omgezet in een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden kan worden gebruikt voor deelname aan een ander event van Generational Wealth Builders.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Generational Wealth Builders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan of verplaatsing of annulering van het Event.
Generational Wealth Builders is verzekerd tegen WA. De deelnemer aanvaardt in geval van claims uitdrukkelijk de verzekeringsmaatschappij als vertegenwoordiger van Generational Wealth Builders en de door de verzekeringsmaatschappij gestelde grenzen aan mogelijke vergoedingen.